Menu
Praca w oknie z mapami


Praca w oknie raportowym

Na rys. 4 pokazana jest ramka "Observation" z raportowego okna corridy. Jest ona wypełniona przykładowymi wartościami.


Rys 4. Ramka "Observation" corridy

Kolejne pola to:
 • Observer code - wpisujemy pięcioznakowy kod IMO obserwatora (standardowo tworzony z trzech pierwszych liter nazwiska i dwóch imienia
 • Site code - wpisujemy kod IMO miejscowości w której wykonana została obserwacja, jeśli kod nie jest znany można wpisać nazwę miejscowości. Corrida przy eksporcie zamieni kody na odpowiadające im współrzędne geograficzne. Jeśli w swojej bazie corrida nie znajdzie danego kodu przepisze go do eksportowanych plików, jeżeli zamiast kodu wpisana zostanie nazwa miejscowości, ta też zostanie wyeksportowana. Corrida korzysta z bazy danych umieszczonej w pliku tekstowym standardowo zlokalizowanym /usr/local/shar/corrida/VMDBSITE. Jest to standardowy plik IMO, można go na własną rękę podmieniać kiedy IMO go zaktualizuje (pod warunkiem, że nie zmieni się format).
 • Date - wpisać należy łamaną datę obserwacji w formacie "dd/dd mm yy". Np. 25/26 05 04 to noc z 25 na 26 maja 2004. Spacje rozdzielające dni od miesięcy i miesiące od roku są ważne.
 • Alpha - rektascensja centrum obserwowanego rejonu nieba, format "h m". Np. 16 12 to 16 godzin i 12 minut. Jako separatora godzin i minut używamy spacji.
 • Delta - deklinacja centrum obserwowanego rejonu nieba w formacie "d m". Np 34 0 to 34 stopnie szerokości północnej i 0 minut. Jako separatora stopni i minut używamy spacji.
W ramce "Observation" podajemy zatem informacje, które są wspólne dla całej obserwacji. Następnym krokiem jest wypełnienie ramki "Observation runs list", w której specyfikujemy dane poszczególnych tur obserwacyjnych z danej nocy. Ramka "Observation runs list" przedstawiona jest na rys. 5.


Rys. 5 Ramka "Observation runs list"

Na początku należy dodać odpowiednią liczbę rekordów za pomocą przycisku "Add run". Rekordy można usuwać po uprzednim zaznaczeniu, przy pomocy przycisku "Remove run".

Po dodaniu rekordów (na rys. 5 jest ich cztery), przystępujemy do ich edycji. Klikamy na dane pole i wpisujemy odpowiednią wartość. Jeżeli wpisywanie zakończymy klawiszem TAB, kursor znajdzie się w następnym polu umożliwiając jego edycję.

Kolejne kolumny oznaczają:
 • Begin - początek danej tury obserwacyjnej. Separatorem jest jest dwukropek
 • End - koniec danej tury obserwacyjnej. Separatorem jest jest dwukropek
 • Teff - efektywny czas obserwacji w turze. Separatorem części całkowitej i dziesiętnej jest kropka.
 • LM - średnia widoczność graniczna w czasie tury. Separatorem części całkowitej i dziesiętnej jest kropka.
 • F - współczynnik zachmurzenia w czasie tury. Separatorem części całkowitej i dziesiętnej jest kropka.
 • Last meteor - numer ostatniego zaobserwowanego meteoru
Po wpisaniu wszystkiego w ramce "Observations runs list" przechodzimy do ostatniej ramki w oknie raportowym, "Meteors list". Czynności podobne jak opisane wyżej, dodajemy i usuwamy rekordy za pomocą przycisków "Add meteor" i "Remove meteor", TAB możemy przemieszczać się po kolejnych polach.


Rys. 6. Ramka "Meteors list"

Kolumny w ramce "Meteors list":
 • No. - numer zaobserwowanego meteoru
 • Time - czas pojawienia się meteoru. Separatorem jest dwukropek.
 • Mag. - jasność meteoru. Separatorem części całkowitej i dziesiętnej jest kropka.
 • Vel. - wpisać należy prędkość meteoru w skali od 0 do 6. Corrida przy eksporcie przeliczy ją na prędkość kątową. Zobacz plik w "/DOCS/skale_prędkości.txt" w katalogu ze źródłami corridy. Jeśli we wklepanych prędkościach nie pojawią się prędkości połówkowe corrida przeliczy wg skali całkowitej, w przeciwnym przypadku wg połówkowej. W czasie działania corrida nie korzysta z tego pliku więc jego edycja nic nie zmieni.
 • Stream - przynależność meteoru do roju, jeżeli meteor został naszkicowany można te pole pozostawić puste.
Za pomocą suwaka umieszczonego między ramkami "Observations runs list" i "Meteors list", można zmieniać wzajemna wielkość tych ramek, zobacz rys. 7.

Suwak
Rys. 7 Suwak do zmiany wielkości ramek